Platy Soudců


Dnes se pod v me pr vě na profese, jejichž platov ohodnocen je takto n zk , a pro uk zku si uk žeme i opačnou stranu spektra, tedy nejl pe vyděl vaj c profese podle serveru MůjPlat cz Přečtěte si tak Platy soudců , poslanců a europoslanců Platov tabulky a …Projedn v n vl dn ho n vrhu na zmrazen platů stavn ch činitelů včetně soudců a st tn ch z stupců ve stavu legislativn nouze by mohlo narazit u stavn ho soudu Vzhledem k tomu, že n vrh př slušn ho z kona, kter poslancům předložila koaličn vl da Petra Fialy ODS , zasahuje i do platov z kladny soudců , dost v se tak do možn ho rozporu sA cz Do sněmovny neodch zej z vl dy varianty neoddělovat platy soudců a z konod rců a druh oddělit je, jdou tam jen varianty, jak m lo nebo hodně platy zv šit Vl da o tom ale mluvila, proč to nakonec nenavrhla J jsem to na vl dě navrhovala, teď už si přesně nepamatuji, jak byl důvod, proč se to tam nedostaloVšechny podrobnosti o platu poslankyň a poslanců, stejně jako dalš ch stavn ch činitelů, stanovuje z kon č 236 1995 Sb ze dne 26 z ř 1995, o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuplaty soudců Z s a d y v y k a z o v n Ostatn osobn n klady obsahuj č stky vyj dřen v Kč nesn žen o z konn nebo se zaměstnancem dohodnut sr žky, tj hrub č stkyPřehled soudů Port l justice Agreg tor obsahu Agreg tor obsahu Agreg tor obsahu Agreg tor obsahuZ kon č 236 1995 Sb , o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudcůVšechny podrobnosti o platu poslankyň a poslanců, stejně jako dalš ch stavn ch činitelů, stanovuje z kon č 236 1995 Sb ze dne 26 z ř 1995, o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuRozpočet pokr v platy soudců a pracovn ků Rady Evropy, jakož i n klady na chod organizace poč tačov s ť, služebn cesty, překlady, tlumočen , publikačn činnost, n klady na reprezentaci, pr vn pomoc, vyšetřovac delegace, atd 1223 03 2022 Pavel Blažek oceňuje iniciativu Soudcovsk unie nepod vat žaloby na zmrazen platů soudců Ministr spravedlnosti Pavel Blažek oceňuje iniciativu předsedy Soudcovsk unie Libora V vry nepod vat žaloby na zmrazen platů soudcůPrůměrn Plat Televizn ch Soudců Poč naje „Lidov m soudem“ se televizn soudn s ly staly obrovsk m l kadlem pro syndikovanou televizi Dnes existuje mnoho takov ch show po cel den V z vislosti na spěchu show, celkov m hodnocen a charismatick osobnosti soudce na lavičce jsou producenti ochotni zaplatit za air2 2022 k faktick mu sn žen platů soudců , upozorňuje na to, že pro projedn v n a schvalov n z kona nebyly splněny podm nky stavu legislativn nouze, zejm pro absenci hrozby značn hospod řsk škody pro st tn rozpočet v př padě ponech n platov z klady pro v počet platů soudců určen pro rok 2022,Platy z konod rců a soudců př št rok stoupnou o symbolick procento 1 7 2014 Zabr nit skokov mu n růstu platů a n hrad v dajů představitelů st tu a někter ch st tn ch org nů, včetně soudců a poslanců Evropsk ho parlamentu, je c lem novely z kona, kterou na dnešn m jedn n schv lila vl da2700 rozhněvan ch soudců Verdikt, kter m prezident V clav Klaus ned vno kvůli n zk mu věku odm tl jmenovat soudci dvaatřicet justičn ch čekatelů, způsobil mlad m mužům a žen m pochopiteln šok Tři roky se za n zk ho platu připravovali na vysněn povol n , a …Soudcovsk unie Česk republiky vyjadřuje hlubok zklam n nad př stupem vl dy ČR, kter na jedn straně deklaruje posilov n demokratick ho pr vn ho st tu a vl dy pr va, a v rozporu s t m ve vztahu k nez visl soudn moci, nav c bez potřebn ho předchoz ho dialogu s n , pokračuje v dlouholet erozi materi ln ho zabezpečen soudců , z sadně nesouhlasKabinet na sv středečn schůzi projedn n vrh na změnu z kona o platu a někter ch dalš ch n ležitostech st tn ch z stupců N vrh obsahuje nov způsob stanoven platov z kladny pro určen platů st tn ch z stupců, kter bude vždy odpov dat …Poslanci i Sen toři si to tradičně vynahrad př platky za funkce, kter v obou komor ch raš jako houby po vydatn ch dešt ch M me zde však řadu rozhodnut stavn ho soudu, v nichž je jasně vysvětleno, že platy soudců snižovat nelze, neboť jsou …Počin soudců Nejvyšš ho soudu, jejich rozhodnut o n roku na vyšš vlastn platy soudců a dikt t vl dě, jak m postupovat, vyvol v řadu ot zek 1 Je v pravomoci soudn moci, určovat v konn moci, jak m způsobem je povinna vypoč t vat průměrnou mzdu Argument Ministerstva spravedlnosti, že toto př slušZ kon č 201 1997 , o platu a někter ch dalš ch n ležitostech st tn ch z stupců a o změně a doplněn z kona č 143 1992 Sb , o platu a odměně za pracovn pohotovost v rozpočtov ch a v někter ch dalš ch organizac ch a org nech, ve zněn pozdějš ch předpisůZobrazeno 1 30 z znamů z celkov ho počtu 52 na 2 str nk ch Přej t na str nku p p 1 2 p pTento v voj pak platy soudců reflektuj jen se zpožděn m v čase klesne li průměrn plat , klesne i plat soudců toliko s časovou prodlevou to plyne z pravy obsažen v 3 odst 3 z kona č 236 1995 Sb Solidarita soudců s ostatn mi zaměstnanci v nepodnikatelsk sf ře je tedy v syst mu zabudov na velmi pevně 73Ke snah m o sn žen platu soudců 20 08 2020 23 34 Mal připomenut n zoru z roku 1933, kter zd se je i v dnešn ch poměrech aktu ln , nyn s ohledem na z měr o sn žen platů soudců minim lně o třetinuN vrh obsahuje nov způsob stanoven platov z kladny pro určen platů st tn ch z stupců, kter bude vždy odpov dat 90 platov z kladny pro určen platů soudců C lem n vrhu, kter společně předložili ministr spravedlnosti a ministr pr ce a soci ln ch věc , je obnovit tradičn vztah mezi platy soudců aplatov z kladny soudců obsažen v 3 odst 3 z kona, lze tuto pravu považovat za zaveden platov ch restrikc vůči soudcům Pro konkr tnějš představu lze uv st, že např klad rozd l navrhovan „zmrazen “ platov z kladny soudců pro rok 2022 oproti platov z kladně soudců , kter by jim byla pro rokPrezident Miloš Zeman v ter při jmenov n sedmi nov ch soudců zkritizoval neochotu st vaj c ch soudců nechat si zmrazit platy Zm nil v raz „nenažranost“ Za ostudu česk justice pak označil př pad b val ministryně obrany Vlasty Parkanov KDU ČSL, TOP 09 a n kupu letounů CASA Př pad skončil t měřPr ce Soudn zapisovatel Vyhled vejte mezi 154 000 voln ch pracovn ch m st v Česk republice a v zahranič Snadno amp Zdarma Odběr novinek Konkurenčn plat Pln , dočasn a č stečn vazek Nejlepš zaměstnavatel Pr ce Soudn zapisovatel z skat snadno a rychleVe středu pozornosti tohoto čl nku stoj odměňov n soudců , nejprve je tedy nutn vy poř dat se s t m, co to vlastně odměňov n soudců je a z čeho se skl d Přestože se dis kuse často soustřed pouze na platy soudců , odměňov n je mnohem širš m pojmem, kterRudolf Špot k Rudolf Spotak 36 let personalista T měř cel život bydl v Domažlic ch, ve městě, kter m svůj vlastn naturel i specifika Pracuji jako personalista a tak v m, že nejdůležitějš ze všeho jsou lid Chtěl bych se zasadit o to, aby radnice a všichni lid , kteř zde pracuj , byli pro občany službou157 lajků, 17 koment řů Video TikTok od uživatele Pavel Kopeck paja kopecky „Stručn vhled do platů soudců Hlavně jim nez viďte pr vo pr vn k lawyer law pen ze soudce plat protebe foryou fyp“ Soudci nesm vykon vat ž dnou jinou v dělečnou činnost s v jimkou spr vy sv ho majetku a činnosti vědeck , pedagogick , liter rn , publicistickData o prostředc ch na platy členů Rady ČT Členov Rady ČT jsou odměňov ni podle z kona č 236 1995 Sb , o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentu, ve zněn pozdějš ch předpisůRočn z kladn plat soudců se zakl d na průměrn odměně za druh čtvrtlet předchoz ho roku, zveřejněn v ředn m věstn ku Polsk republiky Monitor Polski … 2 Z kladn plat soudce je stanoven podle platov ch tarifů, jejichž v še je stanovena pomoc n sobků z kladu pro stanoven z kladn ho platuKniha Soudců 1 V lka Judova proti Kannanejsk m 8 Jeruzal m i jin města dobyta, a obyvatel jejich zbiti, 27 jin pod plat uvedeni talo se pak po smrti Jozue, ot zali se synov Izraelšt Hospodina, řkouce Kdo z n s pot hne proti Kananejsk mu napřed, aby bojoval s n mPlaty stavn ch činitelů by měly zůstat letos stejně vysok jako loni Vl da dnes schv lila novelu ministerstva pr ce a soci ln ch věc , kter poč t se zmrazen m jejich platov z kladny, řekl novin řům po zased n kabinetu premi r Petr Fiala ODS Vl da chce podle něj předlohu projednat ve stavu legislativnRočn z kladn plat soudců se zakl d na průměrn odměně za druh čtvrtlet předchoz ho roku, zveřejněn v ředn m věstn ku Polsk republiky Monitor Polski … 2 Z kladn plat soudce je stanoven podle platov ch tarifů, jejichž v še je stanovena pomoc n sobků z kladu pro stanoven z kladn ho platuFederal judge salaries in the United States are determined by the United States Congress and are governed in part by the United States Constitution, depending in part on the court on which the judge sits In particular, United States federal judges confirmed under Article III of the Constitution have compensation that quot shall not be diminished during their continuance in officeZ kon č 236 1995 Sb 236 1995 Sb Z KON ze dne 26 z ř 1995 o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuPr ce Učitel pc Sp len Poř č , Plzeňsk kraj Vyhled vejte mezi 187 000 voln ch pracovn ch m st Rychle amp Zdarma Konkurenčn plat Pln , dočasn a č stečn vazek Odběr novinek Nejlepš zaměstnavatel v Sp len m Poř č Pr ce Učitel pc z skat snadno a rychle295 2019 Sb , Sdělen Ministerstva pr ce a soci ln ch věc o vyhl šen v še platov z kladny pro určen platu a někter ch n hrad v dajů soudců podle z kona č 236 1995 Sb , o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentu, ve zněn pozdějš chA cz Do sněmovny neodch zej z vl dy varianty neoddělovat platy soudců a z konod rců a druh oddělit je, jdou tam jen varianty, jak m lo nebo hodně platy zv šit Vl da o tom ale mluvila, proč to nakonec nenavrhla J jsem to na vl dě navrhovala, teď už si přesně nepamatuji, jak byl důvod, proč se to tam nedostaloZ kon č 236 1995 Sb 236 1995 Sb Z KON ze dne 26 z ř 1995 o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuZpr va o činnosti V boru pro hospod řstv , zemědělstv a dopravu 1 SLOŽEN V BORU V bor pro hospod řstv , zemědělstv a dopravu Sen tu PČR d le jen „VHZD“ zasedal v počtu dvan cti sen torů, a to v n sleduj c m složenZmrazit a zabavit Rusům majetek Proč se hon na oligarchy zat m moc nedař Aktu ln Zpr vy cz aktu ln přehled zpr v z domova, ze světa, ze sportu, z oblasti poč tačů a ze světa mobiln ch komunikacPr ce Učitel pc Sp len Poř č , Plzeňsk kraj Vyhled vejte mezi 187 000 voln ch pracovn ch m st Rychle amp Zdarma Konkurenčn plat Pln , dočasn a č stečn vazek Odběr novinek Nejlepš zaměstnavatel v Sp len m Poř č Pr ce Učitel pc z skat snadno a rychleNěkter ženy věř , že injekce mohou omladit jejich tv ře muži maj v tažky z plodov ch varlat vstřikovan ch do jejich genit li , a doufaj , že to zlepš jejich zdatnost Pen ze se uk zaly jako l kav v zemi, kde ročn platy čin 1, 000 nebo 2, 000Platy stavn ch činitelů, kter se poč tkem roku zv šily, se zřejmě od nora vr t na loňskou roveň Sněmovna schv lila v ter vl dn novelu,Platy soudců klesnou o třetinu Aristoteles kdysi řekl, že kdo sp v demokracii, probud se v totalitě Kdo ř k pravdu, neumře na nemoc Domů …Platy soudců se zv š stavn soud S dnes zrušil současn způsob jejich v počtu N lez vstoup v platnost na konci letošn ho roku, do t doby proto mus vzniknout nov pr vn pravaDnes se pod v me pr vě na profese, jejichž platov ohodnocen je takto n zk , a pro uk zku si uk žeme i opačnou stranu spektra, tedy nejl pe vyděl vaj c profese podle serveru MůjPlat cz Přečtěte si tak Platy soudců , poslanců a europoslanců Platov tabulky a …Projedn v n vl dn ho n vrhu na zmrazen platů stavn ch činitelů včetně soudců a st tn ch z stupců ve stavu legislativn nouze by mohlo narazit u stavn ho soudu Vzhledem k tomu, že n vrh př slušn ho z kona, kter poslancům předložila koaličn vl da Petra Fialy ODS , zasahuje i do platov z kladny soudců , dost v se tak do možn ho rozporu sNaopak, platov poměry soudců v širok m smyslu maj b t stabiln nesnižovatelnou veličinou, nikoli pohybliv m faktorem, s n mž kalkuluje to či ono vl dn uskupen např proto, že se mu zdaj platy soudců př liš vysok ve srovn n s platy st tn ch zaměstnanců nebo ve srovn n s jinou profesn skupinouplaty soudců Z s a d y v y k a z o v n Ostatn osobn n klady obsahuj č stky vyj dřen v Kč nesn žen o z konn nebo se zaměstnancem dohodnut sr žky, tj hrub č stkyPřehled soudů Port l justice Agreg tor obsahu Agreg tor obsahu Agreg tor obsahu Agreg tor obsahuArgument zabij k platy soudců srpna 27, 2020 Geni lně vražedn argument napsala advok tsk dvojice Vendula a David Zahumenšt na oček vateln pokřik soudců kolem diskutovan ho sn žen platů quot Udivuje n s upř mně, že se …Plat , resp podnikatelsk odměna pro asistenty Kancel ř Poslaneck sněmovny hrad v daje na asistenta poslance, plat mu odměnu, kterou asistent či asistentka fakturuje Kancel ři Poslaneck odměny jako osoba samostatně v dělečně činn V še odměny čin 50 500 Kč měs čně Poslanec může m t i v ce asistentůA cz Do sněmovny neodch zej z vl dy varianty neoddělovat platy soudců a z konod rců a druh oddělit je, jdou tam jen varianty, jak m lo nebo hodně platy zv šit Vl da o tom ale mluvila, proč to nakonec nenavrhla J jsem to na vl dě navrhovala, teď už si přesně nepamatuji, jak byl důvod, proč se to tam nedostaloZ kon č 236 1995 Sb , o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudcůRozpočet pokr v platy soudců a pracovn ků Rady Evropy, jakož i n klady na chod organizace poč tačov s ť, služebn cesty, překlady, tlumočen , publikačn činnost, n klady na reprezentaci, pr vn pomoc, vyšetřovac delegace, atd 12Všechny podrobnosti o platu poslankyň a poslanců, stejně jako dalš ch stavn ch činitelů, stanovuje z kon č 236 1995 Sb ze dne 26 z ř 1995, o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuVšechny podrobnosti o platu poslankyň a poslanců, stejně jako dalš ch stavn ch činitelů, stanovuje z kon č 236 1995 Sb ze dne 26 z ř 1995, o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuInformace na z kladě zvl štn ch z konů Na z kladě z kona č 587 2020 Sb , kter m se s činnost od 1 ledna 2022 změnil z kon č 236 1995 Sb , o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentu, ve23 03 2022 Pavel Blažek oceňuje iniciativu Soudcovsk unie nepod vat žaloby na zmrazen platů soudců Ministr spravedlnosti Pavel Blažek oceňuje iniciativu předsedy Soudcovsk unie Libora V vry nepod vat žaloby na zmrazen platů soudcůPlatov tř da dle nař zen vl dy č 341 2017 Sb , o platov ch poměrech zaměstnanců ve veřejn ch služb ch a spr vě platov rozmez od 26 730 Kč do 39 420 Kč dle…Soudcovsk unie Česk republiky vyjadřuje hlubok zklam n nad př stupem vl dy ČR, kter na jedn straně deklaruje posilov n demokratick ho pr vn ho st tu a vl dy pr va, a v rozporu s t m ve vztahu k nez visl soudn moci, nav c bez potřebn ho předchoz ho dialogu s n , pokračuje v dlouholet erozi materi ln ho zabezpečen soudců , z sadně nesouhlasPrůměrn Plat Televizn ch Soudců Poč naje „Lidov m soudem“ se televizn soudn s ly staly obrovsk m l kadlem pro syndikovanou televizi Dnes existuje mnoho takov ch show po cel den V z vislosti na spěchu show, celkov m hodnocen a charismatick osobnosti soudce na lavičce jsou producenti ochotni zaplatit za airPlaty z konod rců a soudců př št rok stoupnou o symbolick procento 1 7 2014 Zabr nit skokov mu n růstu platů a n hrad v dajů představitelů st tu a někter ch st tn ch org nů, včetně soudců a poslanců Evropsk ho parlamentu, je c lem novely z kona, kterou na dnešn m jedn n schv lila vl da2700 rozhněvan ch soudců Verdikt, kter m prezident V clav Klaus ned vno kvůli n zk mu věku odm tl jmenovat soudci dvaatřicet justičn ch čekatelů, způsobil mlad m mužům a žen m pochopiteln šok Tři roky se za n zk ho platu připravovali na vysněn povol n , a …Platy vrcholn ch politiků, soudců a st tn ch z stupců se vr t na loňskou roveňKabinet na sv středečn schůzi projedn n vrh na změnu z kona o platu a někter ch dalš ch n ležitostech st tn ch z stupců N vrh obsahuje nov způsob stanoven platov z kladny pro určen platů st tn ch z stupců, kter bude vždy odpov dat …Poslanci i Sen toři si to tradičně vynahrad př platky za funkce, kter v obou komor ch raš jako houby po vydatn ch dešt ch M me zde však řadu rozhodnut stavn ho soudu, v nichž je jasně vysvětleno, že platy soudců snižovat nelze, neboť jsou …Počin soudců Nejvyšš ho soudu, jejich rozhodnut o n roku na vyšš vlastn platy soudců a dikt t vl dě, jak m postupovat, vyvol v řadu ot zek 1 Je v pravomoci soudn moci, určovat v konn moci, jak m způsobem je povinna vypoč t vat průměrnou mzdu Argument Ministerstva spravedlnosti, že toto př slušplatov z kladny soudců obsažen v 3 odst 3 z kona, lze tuto pravu považovat za zaveden platov ch restrikc vůči soudcům Pro konkr tnějš představu lze uv st, že např klad rozd l navrhovan „zmrazen “ platov z kladny soudců pro rok 2022 oproti platov z kladně soudců , kter by jim byla pro rokPrezident Miloš Zeman v ter při jmenov n sedmi nov ch soudců zkritizoval neochotu st vaj c ch soudců nechat si zmrazit platy Zm nil v raz „nenažranost“ Za ostudu česk justice pak označil př pad b val ministryně obrany Vlasty Parkanov KDU ČSL, TOP 09 a n kupu letounů CASA Př pad skončil t měřNad platy nejen stavn ch soudců stavn soud zrušil pl novan sn žen soudcovsk ch platů o čtyři procenta, kter připravil kabinet premi ra Nečase v r mci sporn ch škrtů a reforem stavn soud konstatoval, že plat soudců mus b t stabiln a nelze jej snižovatRudolf Špot k Rudolf Spotak 36 let personalista T měř cel život bydl v Domažlic ch, ve městě, kter m svůj vlastn naturel i specifika Pracuji jako personalista a tak v m, že nejdůležitějš ze všeho jsou lid Chtěl bych se zasadit o to, aby radnice a všichni lid , kteř zde pracuj , byli pro občany službouNK pod kvůli platům soudců žalobu Nejvyšš kontroln řad pl nuje v nejbližš ch dnech podat kvůli verdiktu o platech soudců žalobu Jejich platy by totiž jinak podle š fa NK Miloslava Kaly d l rostly až ne měrnou řadou v poměru např klad k …157 lajků, 17 koment řů Video TikTok od uživatele Pavel Kopeck paja kopecky „Stručn vhled do platů soudců Hlavně jim nez viďte pr vo pr vn k lawyer law pen ze soudce plat protebe foryou fyp“ Soudci nesm vykon vat ž dnou jinou v dělečnou činnost s v jimkou spr vy sv ho majetku a činnosti vědeck , pedagogick , liter rn , publicistickData o prostředc ch na platy členů Rady ČT Členov Rady ČT jsou odměňov ni podle z kona č 236 1995 Sb , o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentu, ve zněn pozdějš ch předpisůKniha Soudců 1 V lka Judova proti Kannanejsk m 8 Jeruzal m i jin města dobyta, a obyvatel jejich zbiti, 27 jin pod plat uvedeni talo se pak po smrti Jozue, ot zali se synov Izraelšt Hospodina, řkouce Kdo z n s pot hne proti Kananejsk mu napřed, aby bojoval s n mPlaty stavn ch činitelů by měly zůstat letos stejně vysok jako loni Vl da dnes schv lila novelu ministerstva pr ce a soci ln ch věc , kter poč t se zmrazen m jejich platov z kladny, řekl novin řům po zased n kabinetu premi r Petr Fiala ODS Vl da chce podle něj předlohu projednat ve stavu legislativnZ kon č 236 1995 Sb 236 1995 Sb Z KON ze dne 26 z ř 1995 o platu a dalš ch n ležitostech spojen ch s v konem funkce představitelů st tn moci a někter ch st tn ch org nů a soudců a poslanců Evropsk ho parlamentuPr ce Učitel pc Sp len Poř č , Plzeňsk kraj Vyhled vejte mezi 187 000 voln ch pracovn ch m st Rychle amp Zdarma Konkurenčn plat Pln , dočasn a č stečn vazek Odběr novinek Nejlepš zaměstnavatel v Sp len m Poř č Pr ce Učitel pc z skat snadno a rychle
194 | 58 | 117 | 100 | 173