Trojkráľový Beh


Reklamace Info Běžeck tabulky Běhej com nejsou ofici ln mi tabulkami Česk ho atletick ho svazu a nemus b t tedy v souladu s jeho pravidly pro sledov n statistik U z vodů, u nichž byly v době vkl d n do tabulek k dispozici, obsahuj tabulky re ln časyKošick trojkr ľov beh Košice 6 1 2016 SOFTIP Trojkr ľov večern beh Bansk Bystrica 10 1 2016 Vimpersk poh r Vimperk, skiare l Vodn k 08 10 1 2016 ČEZ Jizersk 50 Bedřichov Visma Ski Classics01 05 ADRIM Nemčiansky beh 05 06 Banskobystrick marat n 17 07 Kord cky Extr m 21 08 SOFTIP Trojkr ľov večern beh 04 09 Minimarat n 26 09 O permon kov kylof Štandardy kvality Dobrovoľn cke ponuky N zovPrihl ška Košick trojkr ľov beh Pr Košick t Informacja o Ubezpieczeniu ERV Zaznam o financnom sprostredkovani indd imarket VitoPELLETS Intrukcja dla podr żujących Egipt Inform cia o povinnom zmluvnom poisten z jazdu pre pr pad Komplexn ho cestovn ho poistenia KOMFORTS časťou propag cie zdrav ho sp sobu života a športu je aj každoročn Beh Sliačskym Chot rom ktor organizujeme Tento rok n s čak už 9 ročn k Pokiaľ nasmerujete 2 z vašich dan na BK Sliač bud použit v hradne na organiz ciu a časť na športov ch podujatiachFotogal ria Trojkr ľov beh 2019 39 V trojkr ľov nedeľu 6 janu ra 2019 Ochotn cke divadlo Kriv ň a Obec Kriv ň zorganizovali už 2 ročn k Trojkr ľov ho behu po z kutiach našej obceTrojkr ľov punč na Sihoti Novoročn korčulko na SIHOTI Novoročn Inovec Vianočn besiedka – ZŠ Potočn Beh Trenčianskou Brezinou 2018 Radoš nske naivn divadlo, predstavenie Mal veľk mužTrojkr ľov koncert Sobrance Veľkokapušianska paleta – v tvarn s ťaž žiakov šk l ZŠ, SŠ Veľk Kapušany Kreat vne popoludnie 2 kr t mesačne Kr ľovsk Chlmec Cezpoľn beh „Klokočovsk 5“ Klokočov Odpustov exarch tna sl vnosť KlokočovTrojkr ľov večern beh N mestie SNP tradičn športov podujatie 30 03 Najlepš športovci mesta za rok 2022 Bansk Bystrica oceňovanie športovcov mesta marec Deň učiteľov Bansk Bystrica ocenenie pedagogick ch zamestnancov pri pr ležitosti Dňa učiteľov 02 04 Mama, tato, poďme spolu liezť Lezeck stena Pav kKatarina Rothova Senior Account Manager 5d Report this post SOFTIP 758 followers 6d Ďakujeme všetk m za fantastick jeden sty SOFTIP Trojkr ľov večern beh 🙌 Už teraz saView Vladim r Mur rik’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community Vladim r has 3 jobs listed on their profile See the complete profile on LinkedIn and discover Vladim r’s connections and jobs at similar companiesATU Košice klub orientačn ho behu , Kosice, Slovakia 492 P či sa mi to 59 o tomto hovoria Biggest orienteering club in Slovakia Organizer of WUOC 2006, JWOC 2012 and traditional summer o eventUž len posledn ch p r dn n s del od veľk ho bežeck ho sviatku 🏃 Ak ste fan šikom športu, určite si nenechajte ujsť SOFTIP Trojkr ľov večern beh , ktor tradične otv ra bežeck sez nu v Banskej Bystrici Tento rok v netradičnom term ne v sobotu 26 marca 2022Klub 3 33 33 Reklamace Info Běžeck tabulky Běhej com nejsou ofici ln mi tabulkami Česk ho atletick ho svazu a nemus b t tedy v souladu s jeho pravidly pro sledov n statistik U z vodů, u nichž byly v době vkl d n do tabulek k dispozici, obsahuj tabulky re ln časyKol rovsk trojkr ľov marat n a polmarat n 6 janu ra 2012 Hlavn m sponzorom 1 Kol rovsk ho marat nu bol Mesto Kol rovo Ďalš mi sponzormi boli Project Market Kol rovo, pek rne HAPECO a LEBECO Kol rovo, PD Kol rovo, KITTI „občerstvenie“ Kol rovo, RIG LAKK Kol rovo, drog ria Fega, ryb rsky zv z Kol rovoTrojkr ľov večern beh N mestie SNP a okolie tradičn beh v netradičnom term ne 25 08 2022 j Letn joga v Mestskom parku Mestsk park oga pre všetk ch 25 08 2022 N mestie SNP OD Tatier k Dunaju so Scerosis Multiplex 7 ročn k charitat vnej štafety Štrbsk pleso BratislavaOtvorenie vedeck ho parku v Trnave 08 12 2015 Nov materi ly s v nimočn mi vlastnosťami bud sk mať vedci v Trnave Umožnia im to unik tne pr stroje, vďaka ktor m m žu meniť povrchov vlastnosti materi lov p soben m ionov ho žiarenia či plazmyKošice Trojkr ľov turnaj Propoz cie 3 1 2018 Košice Trojkr ľov turnaj Projekt quot Zober loptu, nie drogy quot v spolupr ci s Young Angels Academy, o z organizuj Trojkr ľov turnaj, ktor sa uskutočn v telocvični na ZŠ Mateja Lechk ho v Košiciach 13 janu ra 20186 1 Trojkr ľov v stup na Markvicu OKST Kolač n 5 2 V ročn člensk shodza OKST Kolač n 23 5 TOB Turisticko orientačn beh RR KST Trenč n Krajsk kolo Slovensk poh r 27 6 J nsky haluškov festival OKST Kolač nTeš me sa z avizovan ho uvoľňovania opatren a poz vame na SOFTIP Trojkr ľov večern beh 🏃 Kultov podujatie večern mi uličkami Banskej Bystrice v… Liked by Radoslav G bor I cannot focus on my work at all I usually start the week with the engineering leadership, but today I couldn t find wordsUž len posledn ch p r dn n s del od veľk ho bežeck ho sviatku 🏃 Ak ste fan šikom športu, určite si nenechajte ujsť SOFTIP Trojkr ľov večern beh , ktor tradičnetrojkr Ľov v stup na Ćiernachov – okst tj lo trenč n Trasa Mn chova Lehota Č Čiernachov Chata pod Ostr m vrchom Soblahov Trenč n Dĺžka prev šenie 20 km podľa propoz ci , na vrchole v čase od 10 30 11 30 hodBeh Trenčianskou Brezinou 2018 Radoš nske naivn divadlo, predstavenie Mal veľk muž Trojkr ľov punč na Sihoti Novoročn korčulko na SIHOTI Novoročn Inovec Vianočn besiedka – ZŠ PotočnZober loptu, nie drogy, n o IČO 457 412 63 DIČ 2023810481 IČ DPH SK2023810481 Bankov spojenie SK54 1100 0000 0029 2391 5152Pre spr vnu funkčnosť str nky, použ vame iba nevyhnutn cookies s bory Taktiež použ vame dodatočn s bory cookies zlepšuj napr funkčnosť str nky, YouTube vide , zdielanie postov , akceptovan m s hlas te s ich použ van mTrasa pešo beh , cyklo, voda 100 km Bratislava Kom rno Štart Karlovesk z toka, riečny km 1871, 4 32 h v chod slnka 7 00 h Cieľ Kom rno, lodenica pred železničn m mostom, riečny km 1771, do 18 00 h In možnosť použitia ľubovoľn ho mal ho bezmotorov ho plavidla alebo kombin cie K1 bikePrehľad žiadost o dot ciu v roku 2019 Podľa VZN č 7 2015, ktor nadobudlo činnosť 15 okt bra 2015, v znen VZN č 7 2017, ktor nadobudlo činnosť 01 j na 2017, o poskytovan finančn ch dot ci z rozpočtu mestskej časti Bratislava Petržalka, predlož žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dot cie sKrajsk kolo v orientačnom behu ZŠ a SŠ Bansk Bystrica Mestsk park, Bansk Bystrica OB S 23 05 2018 Svetov deň orientačn ho behu Bansk Bystrica Mestsk park, Bansk Bystrica OB V 27 01 2018 Oblastn rebr ček STRED 201813 Istro production, s r o Trojkr ľov sprievod 2 550, 00 € 1 500, 00 € 460, 00 € 14 KAKTUS Bike Team Bratislava Kaktus Bike Karlovesk kros 2022 memori l Miroslava Tk ča preteky v horskej cyklistike celošt tneho v znamuMestsk časť Košice Košick Nov Ves Mliečna 1, 040 14 Košice IČO 00 690 996 www kosickanovaves sk technick prev dzkovateľ MRAK s r o, www mrak skKošick trojkr ľov beh Košice Peace Half Marathon Marat n Mieru Košice Peace Marathon Latest Articles Košice Peace Half Marathon — Slovakia Tek na Lubnik — Škofja Loka, Slovenia Pl nterwaldlauf — Berlin, Germany Night Run Praha — Prague, Czech Republic1 1 2013 Trnavsk Novoročn beh Memori l Ladislava Kmeča 6 1 2013 Trojkr ľov večern beh 6 1 2013 Beh 2 m le Bratislava 1 kolo13 Istro production, s r o Trojkr ľov sprievod 2 550, 00 € 1 500, 00 € 460, 00 € 14 KAKTUS Bike Team Bratislava Kaktus Bike Karlovesk kros 2022 memori l Miroslava Tk ča preteky v horskej cyklistike celošt tneho v znamuSOFTIP 758 followers on LinkedIn Už 30 rokov spolu men me v zie na realitu SOFTIP je najv čš slovensk v robca podnikov ch informačn ch syst mov s najširš m portf liom IT produktov a služieb Naše riešenia pom haj lepšie riadiť tis cky spoločnost na Slovensku aj v zahranič N jdete n s tiež v Českej republike, Rak sku, Poľsku, Nemecku, Veľkej31 5 7 6 Vysielanie 22 t ždeň 2022 • V Hlohovci bude o jednu poštov prev dzku menej • Hor ca novinka spisovateľky Jany Pronskej zaujala i hlohovsk ch čitateľov • Minik ry v Hlohovci odštartovali sez nu • Hlohovsk kulturista je op ť zlat • Rauch tanečno dramatick predstavenie 24 5 31 5NAPRIEK HOR ČAV M ST LE NA BAJKU 🚴🏻‍♀️ Naša Bibiana Dashtents, ktor už d vno virtu lne prefrčala 🚴🏻‍♀️ 🚴🏻‍♀️ 🚴🏻‍♀️ Spišom 🏰 a naživo objavuje ďalšie pekn miesta v Podunajsku 💦 🌻 🐟 n m op ť posiela svoj foto pozdrav quot P vodne som chcela sť len do Kom rna, ale nakoniec som sa rozhodla pokračovať cyklocestouNapr klad n zov Kol rovsk trojkr ľov marat n a polmarat n nesie inform ciu o mieste konania, čase konania a dĺžke pretekov Vr ťme sa však ku konotat vnosti V s vislosti s onymiou p sal o konotat vnosti aj V Blan r 1998, s 195 , i keď trochu v inej s vislostiporiadky prev dzkov , Školsk , klasifikaČn , spr vy o v chovno vzdel vacej Činnosti 2020 2022 2019 2020 2018 2019 2017 2018 Školsk vzdel vac programvedeck zošity J n Marko LEXIK N slovensk ch vojvodinsk ch vysokoškolsk ch učiteľov a vedcov vedeck zošity vedeck zošity J n Marko LEXIK N slovensk ch vojvodinsk ch vysokoškolsk ch učiteľov a vedcov Slovensk vydavateľsk centrum B čsky Petrovec Slovakistick vojvodinsk spoločnosťK yan Asdebi Vodomerka božstvo indi nskeho kmeňa Zuniov žij cich na juhoz pade USA Legenda hovor , že keď prv Zuniovia putovali po Zemi, stretli K yan AsdebihoHist ria Košick trojkr ľov beh 2020 Novinky Propoz cie Trať Štartov listina V sledky Košick trojkr ľov beh 20192022 sobota Trojkr ľov večern beh v Banskej Bystrici – dopravn obmedzenia Obmedzenia Od SAD Zvolen Počas konania pretekov bud v čase od 20 00 do 20 40 nasledovn obmedzenia v obslužnosti pr mestskou a MHD dopravou Dotknut linky MHDTrojkr ľov beh 6, 4km 2014 06 01 2014 12 31 Prv previerka bežeck ch s l na 6, 4km 3t ždne po p rode Krist na dala prv zaťažk vaciu sk šku s pomocn kom psom Arim, ktor ale pom hal nekonečn m zastavovan m na toaletu Umiestnenie 10 z …5 39 km okruh historick m centrom mesta Bansk Bystrica, cez Park pod pam tn kom SNP s viacn sobn m prebehnut m po kr snom n mest SNP, nabit atmosf ra, pln vzrušenia a novoročn ch z v zkov, ktor ťa poženie do cieľa Množstvo div kov, ktor s st le nabl zkuAj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutočn Trojkr ľov večern beh Trať bude viesť historick m centrom mesta a 5, 5 km okruh bude v zvou pre každ ho pretek ra Podujatie sa uskutočn na sviatok Troch kr ľov t to sobotu 6 1 2018 od 17 30 hod na n mest SNPBeh na Veľk Raču propoz cie ofici lne v sledky v sledky BLŽ 20 09 2015 Osčadnica Terchovsk polmarat n propoz cie ofici lne v sledky 10 10 2015 Terchov Beh na chatu Km nek propoz cie 27 09 2015 Vysok nad Kysucou Beh na Štibel propoz cie 12 09 2015 Z kamenn X ZK prihlasovanie v sledkyBeh o poh r dekanky FMMR Poh r rektora TU v orientačnom behu Plaveck stovka Športov deň det Mix turnaj vo volejbale Košick Trojkr ľov beh Beach volejbalov turnaj Turnaj v malom futbale o Poh r dekana EkF TUKE Poh r dekana SjF TUKE vo futbale Poh r rektora TUKE vo futbale a futsale Turnaj študentov v teniseNočny beh Kuzminovom 14 09 2022 v Dolny Kubin Pressburg Triatlon a Aquabike 11 09 2022 v Bratislava, Draždiak Triatlon Senec 04 09 2022 v Senec KAM ŠR Triatlon 2022 21 08 2022 v Poč vadlianske jazero Behaj lesmi Bansk Štiavnica SOFTIP Trojkr ľov večern beh Bansk Bystrica 21 08 2022 v Bansk BystricaKlub 3 33 33 Reklamace Info Běžeck tabulky Běhej com nejsou ofici ln mi tabulkami Česk ho atletick ho svazu a nemus b t tedy v souladu s jeho pravidly pro sledov n statistik U z vodů, u nichž byly v době vkl d n do tabulek k dispozici, obsahuj tabulky re ln časyMnoh sa už tešia na tradičn Silvestrovsk behy v Horovciach a v Prešove, ako aj na Košick trojkr ľov beh Čitať viac V Moldave na štarte aj naši bor 23 12 2015 Posledn adventn nedeľa sa v Moldave nad Bodvou niesla v športovom duchu Presne 83 vytrvalcov sa postavilo na štart 4 ročn ka Vianočn ho behuJozefovsk beh bežeck pretek pre deti a dospel ch od 6 rokov do 60 rokov Čierne Apr l Beh na Vrchrieku – večern 3, 5 km dlh beh do kopca, Vysok nad Kysucou Pal rikova Rakov – prehliadka ochodn ckych divadeln ch s borov, Rakov , Čadca Otvorenie 100 jarn ch kilometrov – Vrchrieka nad Petr nkami Javorn kySOFTIP Trojkr ľov večern beh 2019 Pot kať sa tmav mi uličkami historick ho centra Banskej Bystrice To znie pr liš romanticky na to, aby si tam ch bal V tradičnom term ne na tradičnom mieste a s novoročn m pr pitkom tepl m punčom Poteš …M sto a čas startu v strelom z dela na Tržnom n m pešia z na Ofici ln webov str nky www kolarovomaraton wbl sk Silničn rovinat maraton a půlmaraton, kter vedou z obce Kol rovo směrem na Vrbovou nad V hom, kde je obr tka pro půlmaraton Maratonci běž z Vrbov směr Kava a pot zpět Souč st je i štafetaJozefovsk beh bežeck pretek pre deti a dospel ch od 6 rokov do 60 rokov Čierne Apr l Beh na Vrchrieku – večern 3, 5 km dlh beh do kopca, Vysok nad Kysucou Pal rikova Rakov – prehliadka ochodn ckych divadeln ch s borov, Rakov , Čadca Otvorenie 100 jarn ch kilometrov – Vrchrieka nad Petr nkami Javorn kypiatok 8 00 12 00 Obec Borsk Sv t Jur Borsk Sv t Jur 690 908 79 Borsk Sv t Jur Telef n 034 777 21 21 e mail info borskysvatyjur sk Vyhodnotenie ZDBP 2022 …Silvestrovsk beh Veľk Vozokany Už 23 ročn k Silvestrovsk ho behu pripravili v obci Veľk Vozokany Organiz tori pripravili cestn okruh, ktor meral 1600 mDnes je štvrtok, 28 04 2022 Meniny Narodeniny Arch v 2020 2024 udalosti z rokov 2020 2024Š č Meno Kateg Klub Rok Čas 49 Michal Lami A Košick trojkr ľov beh 1986 22 16 4 Tom š Mušinsk A Košick trojkr ľov beh 22 42 53 Dušan Kozel A Kriwo team Jantex Humenn 1983 24 17 1 Tom š Kamas A ŠKP Spišsk Nov Ves 1976 24 32 48 Mat š H jnik A Kriwo team Jantex Humenn 1989 25 12 40 Adam Tysz A Košick trojkr ľov beh 1987 25 54Trojkr ľov beh , Janu r 2016 Trian preteky SK poh r, December 2015 Repre v jazd Majstrovstv Eur py v duatlone Horst NED 2015 Leto 2015 denn FiT t bor v Banskej Bystrici iTrener amp Zdravie v pohybe dobročinn akcia pre OZ Nožička v Banskej BystriciKeepi 2 286 P či sa mi to 1 o tomto hovoria Keepi je podľa n s ten najlepš ekonomick , čtovn , fakturačn a skladov software Online vždy …Podujatie je druh m v porad v Marathon BB Tour 2013 prv m bol Trojkr ľov večern beh , ktor konč septembrov m druh m ročn kom Banskobystrick ho marat nu viac info na www marathonbb com 1 32 Podujatia 28 04 15 05 Divadlo Zelienka Rozpr vka o …Banskobystrick trojkr ľov večern beh Podrobnosti Uverejnen 08 janu r 2018 Z n šho klubu sa tohoto behu z častnilo až 18 bežcov a bežk ň V kateg rii ženy boli nasledovn umiestnenia Barbora Šimonov 3 miesto, Niky Berč kov 5 miesto, Ema Paulinyov 10 miesto, Veronika Čell rov 17 miesto, Lea Brnčalov22 4 2012 Seregno ITA MS ME v behu na 100km po smych chodeck ch 100vk ch 1998 2006 ml som absolvoval šiestu bežeck , piatu na MS ME 2008 2012 l l Hoci v konom 7 50 53h aj umiestnen m z 243 štartuj cich na MS 61 , ME 47 je t to až piata v porad , na dobr ch pocitoch z nej mi to v bec neubralo Sk rKOŠICE Trať pozost va z dvoch okruhov v centre mesta a Mestskom parku, pričom štart aj cieľ je pri s soš ImmaculataTrať 5 100 m hlavn beh , historick centrum, Mestsk park, povrch asfalt a dlažba 1 100 m sprievodn beh Hlavn ulica, povrch asfalt a dlažba Štart 14 00 hod štart sprievodn ho behu , Hlavn ulica, s sošie ImmaculataKošick trojkr ľov beh 2015 Košice 6 1 2015 SOFTIP Trojkr ľov večern beh Bansk BystricaSme občianske združenie, ktor ho snahou je prin šať inform cie o zauj mav ch lokalit ch a outdoorov m podujatiach organizovan ch občianskymi združeniami, klubmi, jednotlivcami ako aj in mi akt vnymi subjektmi v Prešovskom kraji a jeho okolV sobotu 6 janu ra sa konal na Hlavnej ulici v Košiciach trojkr ľov beh Behu sa z častnilo aj osem žiakov našej školy Dievčat a chlapci pod veden m pani učiteľky Kmecovej zabehli 1100m po Hlavnej ulici Zuzana Žondorov zo 7 A sa umiestnila na kr snom 2 mieste a Nika Cs k sov z 9 B na 3 miesteTento zv zok kroniky mesta Bansk Bystrica za rok 2016 obsahuje 299 str n, slovom dvestodev desiatdev str n a bol schv len MsZ dňa č slo uzneseniaAhoj Viktorky Dnes večer som bežala večern trojkr ľov beh v B Bystrici Keď som pret nala cieľov p sku, koment tor pretekov povedal, že do cieľa dobehla členka OZ Viktorky Pred pretekom som bola za n m a poprosila som ho, aby spomenul naše OZ Bežala som op ť za V s všetky Viac porozpr vam na stretku ČauteĎalšie vzdel vanie učiteľov z kladn ch šk l a stredn ch šk l v predmete informatika 28 7 2010, 15 09 1 8 Zoznam frekventantov vzdel vania 3 cieľov skupina 2 beh vzdel vania Typ Meno a priezvisko Univverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici SŠ
25 | 174 | 185 | 4 | 46