Vermindering Bedrijfsvoorheffing


620900 Vermindering Bedrijfsvoorheffing De economische rekening 620900 Vermindering bedrijfsvoorheffing omvat de boekingen voor vermindering van bedrijfsvoorheffing3 1 Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van werknemers met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus Er wordt een vermindering verleend aan de werknemers die recht hebben op een werkbonus overeenkomstig artikel 2 van de wet van 20 december 1999g Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus De hier bedoelde vermindering moet als volgt worden toegepastBedrijfsvoorheffing 35 2 Alleenwonende werknemer werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met n of meerdere kinderen, waarvan minstens n ten laste Bedrijfsvoorheffing 17, 15 Vermindering met 1 5Bedrijfsvoorheffing 17, 15 Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 verminderd Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturenIn de berekening van de bedrijfsvoorheffing houden we rekening met de belasting vermindering voor overuren waarop een wettelijke overwerktoeslag van toepassing is Voor diezelfde overuren geldt een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ten …Meer bedrijfsvoorheffing op de pensioenen vanaf januari 2022 Lichte stijging van de bedrijfsvoorheffing vanaf 01 01 2022 uw nettopensioen daalt mogelijk licht, maar u betaalt minder bij voor uw belastingen Uw nettopensioenbedrag kan vanaf januari 2022 iets lager zijn omdat de bedrijfsvoorheffing dan licht stijgtVermindering netto pensioen Op het brutopensioen wordt niet enkel een ZIV bijdrage maar ook een bedrijfsvoorheffing ge nd Omdat bij sommige gepensioneerden in 2020 te weinig bedrijfsvoorheffing op het bruto pensioen werd ingehouden, zullen zij meer personenbelasting moeten betalen in 2022 De bedrijfsvoorheffing is immers een voorafname voor• krijgt geen vermindering voor Marc omdat Marc voor hem geen persoon ten laste kan zijn Hoewel Marc in principe recht kan laten gelden op een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid, houdt hij voor de vaststelling van persoon ten laste na de vrijstelling van dat fictief bedrag toch een hoger inkomen dan 3 410 euro over1 als het netto inkomen uitsluitend uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten bestaat een basisvermindering van 1 148, 93 euro ge ndexeerd bedrag aj 2020 1 802, 44 euro en een aanvullende vermindering van 236, 38 euro 2 als het netto inkomen gedeeltelijk uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten bestaat een gedeelte van de inopname op je 61 jaar 18 bedrijfsvoorheffing i p v 16, 5 opname op je 62, 63, 64 jaar bedrijfsvoorheffing blijft 16, 5 Gemeentelijke belastingen opcentiemen , die afhankelijk zijn van de gemeente waar je woont De pensioeninstelling houdt de inhoudingen in bij de uitbetaling van het aanvullend pensioenbedrijfsvoorheffing In toepassing van de artikelen 275 1 tot 275 7 WIB 1992 zijn bepaalde werkgevers vrijgesteld een deel van de be drijfsvoorheffing , die verschuldigd is op de belastbare bezoldigingen in de Schatkist te storten, op voorwaarde dat de genoemde voorheffing volledig op die bezoldigin gen wordt ingehoudenAlgemeen Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die v r 1 januari 2012 al volgens dit stelsel werkten Ben je pas na 1 januari 2012 gestart, dan zijn de bepalingen van de vierdagenweek met premie of zonder premie op jou van toepassing Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je …De uitkeringen worden beschouwd als een vervangingsinkomen, de bedrijfsvoorheffing bedraagt slechts 11, 11 tijdens de primaire periode van arbeidsongeschiktheid 1ste jaar en er is geen bedrijfsvoorheffing nadien periode van invaliditeit Je dient de uitkering wel te vermelden op je belastingaangifte Deel 1, Vak IV CVerklaring bedrijfsvoorheffing fiscus W aarvoor dient dit formulier Indien beide gehuwden of wettelijk samenwonenden beroepsinkomsten verkrijgen moeten zij zelf kiezen wie van hen voor de toepassing van de reglementering op de bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de vermindering voor gezinslastenOveruren fiscaal vriendelijk uitbetalen Wanneer werknemers overuren presteren waarop ze een wettelijke toeslag van 20 bouwsector , 50 reguliere overuren of 100 wettelijke feestdagen verkrijgen, dan kan de werkgever een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen Concreet betekent dit een lastenverlaging voor de werkgeverBedrijfsvoorheffing – Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten in te vullen door gehuwde samenwonende belastingplichtigen met gezinslasten die beiden beroepsinkomsten verkrijgen Vak voor de echtgenoot samenwonende partner die afziet van de verminderingeninzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen voor gezinslasten De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene zelf toegekend De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een attest waarvan het model als bijlage is toegevoegd Dat attest moet door beide echtgenotenVoor het inkomstenjaar 2022 aanslagjaar 2022 kunt u maximaal 240 euro roerende voorheffing recupereren Dat komt neer op 800 euro aan dividenden als ze onderworpen zijn aan het RV tarief van 30 De meeste belastingverminderingen en vrijstellingen worden elk jaar ge ndexeerd Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 wordt de indexering van een aantal …11 Vermindering Bedrijfsvoorheffing werkbonus Na aftrek van alle al bestaande verminderingen wordt de bedrijfsvoorheffing BV bijkomend verminderd met een bedrag dat gelijk is aan een bepaald percentage van de toegekende werkbonus Personeelsleden die niet in aanmerking komen voor een werkbonus, genieten bijgevolg ook niet van die fiscaleopteer ik ervoor om de vermindering wegens gezinslasten aan mij toe te kennen Ik vul, om die reden, rubriek 3in en ik zorg ervoor dat optie 2 van rubriek 5 door mijn echtgeno o t e of wettelijk samenwonende wordt ingevuld verklaar ik af te zien van de vermindering wegens gezinslasten en opteer ik ervoor dat deze verminderingVertalingen in context van quot vermindering bedrijfsvoorheffing quot in Nederlands Frans van Reverso Context Bedrijfsvoorheffing vermindering bedrijfsvoorheffing Vlaams Gewest De Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor personeelsleden die hun domicilieadres in het Vlaams Gewest hebben, wordt vanaf 1 januari 2011 afgeschaftBedrijfsvoorheffing kapitaal IPT Op het belastbare bedrag van de uitkering van uw pensioenkapitaal wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden Het belastbaar bedrag bruto kapitaal – RIZIV en solidariteitsbijdrage in het geval van een groeps of IPT verzekeringVanaf 1 januari 2000 is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht, dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen Vanaf 1 januari 2005 loopt deze werknemersbijdragevermindering voort onder de benaming Werkbonusvermindering wordt verhoogd indien de andere persoon ouder is dan 65 jaar Indien de loontrekkende personen heeft van wie hij als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest, wordt een bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing toegekendBedrijfsvoorheffing – Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten Geachte heer mevrouw Sinds 1 januari 2004 moeten gehuwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners met kinderen bepalen wie van hen beiden de kinderen fiscaal ten laste zal nemen en zo kan genieten van een vermindering van de bedrijfsvoorheffingContextual translation of quot vermindering bedrijfsvoorheffing quot from Dutch into French Examples translated by humans sortie, diminution, contribution rszCBN advies dat in 2010 werd uitgebracht, werd de vermindering van de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks in de andere bedrijfsopbrengsten opgenomen ablynx com In accordance with the CBN recommendation issued in 2010, the reduction in withholding tax has been directly recorded in other operating incomeWat met het Groeipakket of Kinderbijslag Of je Groeipakket of Kinderbijslag verandert als je een nieuw samengesteld gezin vormt, hangt van heel wat factoren af Waar woon je, wie ontvangt het Groeipakket bij je partner, bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd, wat zegt je regeling over co ouderschap, wanneer zijn de kinderen geboren, heb je ondertussen een kindje met je nieuwe …kinderen ten laste wordt verrekend in een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van n partner Zo houden gezinnen met kinderen maandelijks meer van hun loon over Onroerende voorheffing De onroerende voorheffing is de belasting op het kadastraal inkomen van een woning of grond Iedere eigenaar moet dit betalen Heb je minstens 2CBN advies dat in 2010 werd uitgebracht, werd de vermindering van de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks in de andere bedrijfsopbrengsten opgenomen ablynx com In accordance with the CBN recommendation issued in 2010, the reduction in withholding tax has been directly recorded in other operating incomeVermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek amp ontwikkeling Author Guest 10 downloads 50 Views 436KB Size Report DOWNLOAD PDF Recommend Documents Wetswijziging op komst voor vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek De gedeeltelijke vrijstelling van …번역 API MyMemory 정보 로그인Meer over Leyton Leyton heeft expertise op het gebied van innovatiefinanciering Die expertise bieden we aan als een end to end service in de vorm van aanvragen voor vermindering van bedrijfsvoorheffing voor R amp D Wij begeleiden onze klanten tijdens de volledige procedure en bieden een complete ondersteuning vanaf de eerste screening tot en met de uiteindelijke …Lagere bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen nog tot eind juni 2022 Nog tot en met 30 juni 2022 zullen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid onderworpen blijven aan 15 bedrijfsvoorheffing in plaats van de normale 26, 75 De lagere bedrijfsvoorheffing wordt bijgevolg verlengd van 1 april 2022 t e m 30 juni 2022Bedrijfsvoorheffing Iedere ondernemer zelfstandige of vennootschap die personeel wil aanwerven, heeft een aantal fiscale verplichtingen Wanneer u bezoldigingen, voordelen van alle aard terbeschikkingstelling van een firmawagen, een laptop, een gsm, een woning… aan uw werknemers betaalt of toekent, bent u hierop bedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing € 850, 72 Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor lage lonen € 0, 00 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid € 33, 88 Nettoloon € 1 961, 61 Bruto netto loon Bruto netto loon van januari 2015 De berekeningsmodule is aangepast aan de nieuwe ge ndexeerde bedragen, aan de barema s van de bedrijfsvoorheffing nSjabloon verklaring bedrijfsvoorheffing Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten Document CORONA MELDINGSPLICHT Collectieve kennisgeving Natpat Document MELDINGSPLICHT Individuele kennisgeving Natpat Document ATTEST WERKNEMER AANWEZIGHEID VEREIST NIET TELEWERKBARE FUNCTIEBij een hypothecaire lening kan de bank u echter een vermindering van de rentevoet toekennen als u de schuldsaldoverzekering bij een door hem aangeduide verzekeraar afsluit In dat geval verliest u bij verandering van verzekeraar die vermindering De kredietgever kan daarentegen uw overeenkomst niet opzeggen als de schuldsaldoverzekering bijOnce you have logged in, you automatically have access via CSAM to other online government services secured with the same digital key This applies as long as your browser window is activeLanguage selection Portaal belgium be Informatie en diensten van de overheid Portail belgium be Informations et services officiels Portal belgium be Offizielle Informationen und …De persoonlijke bijdragen die u zelf betaalt, leveren u een fiscaal voordeel op van 30 van de persoonlijke bijdragen Dit voordeel wordt u toegekend door een vermindering van de bedrijfsvoorheffing Daardoor betaalt u bij de afrekening van uw personenbelasting ook minder gemeentebelastingenBedrijfsvoorheffing € 311, 82 Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor lage lonen € 17, 73 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid € 3, 01 Nettoloon € 1 404, 57 Bruto netto loon Bruto netto loon van januari 2015 De berekeningsmodule is aangepast aan de nieuwe ge ndexeerde bedragen, aan de barema s van de bedrijfsvoorheffing nCompenserende bedragen ter vermindering van de loonkost Toelage Fonds Sociale Maribel Toelage DAC Toelage Gesco Ingehouden bedrijfsvoorheffing Dubieuze debiteuren Ingehouden roerende voorheffing Te ontvangen creditnota s Te betalen RSZ Te ontvangen subsidies Voorziening vakantiegeldOverzicht COVID 19 steunmaatregelen We geven je een overzicht van de nog geldende steunmaatregelen verbonden aan de COVID 19 pandemie Maatregelen voor werknemers en werkzoekenden Maatregelen voor werkgevers Maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen Fiscale maatregelen Maatregelen specifiek voor Brussel Lokale maatregelen60 150529 48000000001 185267 4 155278 54999999999 61 580723 555633 66 563381 87 610 49900 49394 14 46884 17 611 80200 81912 5 72712 87 612 50373 50530 29 51133 04Op de eindejaarspremie moet je immers meer bedrijfsvoorheffing betalen Ben je in de loop van het jaar in de onderneming beginnen werken en heb je minstens 6 maanden anci nniteit op het ogenblik van uitbetaling, dan heb je recht op een gedeeltelijke premie In PC 200 hebben we de landingsbaan met 1 5 vermindering mogelijk gemaakt vanaf 55Bedrijfsvoorheffing 17, 15 Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 verminderd Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale bestureng Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus De hier bedoelde vermindering moet als volgt worden toegepastVermindering voor gezinslasten toepassen Inkomen aangever Inkomen partner Kies de periode Vul de bedragen in Klik op Klik op Klik op De module Bedrijfsvoorheffing is standaard opgenomen in de versie SuperFiscWerkervaringsklanten die wettelijk samenwonen kunnen kiezen wie de vermindering krijgt Co ouderschap Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing zijn de kinderen ten laste bij de ouder waarbij ze gedomicilieerd zijn1 als het netto inkomen uitsluitend uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten bestaat een basisvermindering van 1 148, 93 euro ge ndexeerd bedrag aj 2020 1 802, 44 euro en een aanvullende vermindering van 236, 38 euro 2 als het netto inkomen gedeeltelijk uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten bestaat een gedeelte van de inVoor het inkomstenjaar 2022 aanslagjaar 2022 kunt u maximaal 240 euro roerende voorheffing recupereren Dat komt neer op 800 euro aan dividenden als ze onderworpen zijn aan het RV tarief van 30 De meeste belastingverminderingen en vrijstellingen worden elk jaar ge ndexeerd Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 wordt de indexering van een aantal …vermindering op bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten te oud om op te antwoorden kjetil 2003 10 13 14 44 41 UTC Permalink vanaf volgend jaar wordt een vermindering op de bedrijfsvoorheffing voorzien dit is agv de gezinslasten van gehuwden men moet voro het einde van het jaar kiezen of de man of de vrouw inVanaf 1 januari 2000 is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht, dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen Vanaf 1 januari 2005 loopt deze werknemersbijdragevermindering voort onder de benaming Werkbonus4 • bedrijfsvoorheffing 2022 astingverminderingen2 Bel 1 ermindering voor kinderen ten laste2 1 V aantal kinderen ten laste vermindering per maand aantal kinderen ten laste vermindering per maand 1 € 39, 00 6 € 991, 00 2 € 110, 00 7 € 1 232, 00 3 € 291, 00 8 € 1 498, 00 4 € 510, 00 gt 8 kinderen ten laste € 268, 00 per kind tenVoor lage lonen is er een werkbonus Dat is een vermindering van de RSZ bijdrage Hoe wordt het basisbedrag van de werkbonus bepaald pdf, 5 p 199 kB Naar boven Je nettosalaris Je nettosalaris is het bedrag dat overblijft na aftrek van de bedrijfsvoorheffing De berekening ziet er zo uit Je brutomaandsalaris65 jaar ervaring is Sodibe een betrouwbare dienstverlener Als erkend sociaal secretariaat staat Sodibe garant voor een volledige, correcte en snelle loonsverwerking Wij ondersteunen de werkgevers bij hun sociale en fiscale verplichtingen in elke fase van de arbeidsrelatie Dit houdt in dat wij niet enkel de maandelijkse loonverwerkingkinderen ten laste wordt verrekend in een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van n partner Zo houden gezinnen met kinderen maandelijks meer van hun loon over Onroerende voorheffing De onroerende voorheffing is de belasting op het kadastraal inkomen van een woning of grond Iedere eigenaar moet dit betalen Heb je minstens 2Bedrijfsvoorheffing – Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten Geachte heer mevrouw Sinds 1 januari 2004 moeten gehuwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners met kinderen bepalen wie van hen beiden de kinderen fiscaal ten laste zal nemen en zo kan genieten van een vermindering van de bedrijfsvoorheffingDe structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1 , kortweg “IPA korting” genoemd, werd in 2007 in het leven geroepen om de hoge loonlasten te verminderen Dit percentage werd op 1 januari 2014 verhoogd met 0, 12 voor ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 1 6 W Venn zie verder In totaal kon de vrijstelling 1, 12 zijn van …inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen voor gezinslasten De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene zelf toegekend De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een attest waarvan het model als bijlage is toegevoegdBedrijfsvoorheffing – Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten in te vullen door gehuwde belastingsplichtigen met gezinslasten die beiden beroepsinkomsten verkrijgen Vak voor de echtgenoot die afziet van de verminderingen Ik ondergetekendeVerminderde prestaties voor contractuelen Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan je je arbeidsprestaties verminderen zonder beperking in de tijd en met een verhoogde uitkering dit verlof is enkel van toepassing op contractuelen Als je voltijds werkt, kun je je prestaties verminderen tot 4 5, , , 2 3 of Als je reeds deeltijds werktCBN advies dat in 2010 werd uitgebracht, werd de vermindering van de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks in de andere bedrijfsopbrengsten opgenomen ablynx com In accordance with the CBN recommendation issued in 2010, the reduction in withholding tax has been directly recorded in other operating incomeVoor bedienden in de meeste bedrijven bedraagt de basisbijdrage nu 25 , voor arbeiders komt hier nog 5, 57 bovenop voor vakantiegeld Dit is het percentage van het basismaandloon dat de werkgever betaalt aan de sociale zekerheid De patronale bijdrage hoeft niet op je loonbrief te staan, maar sommige werkgevers voegen dit wel toeBedrijfsvoorheffing het betreft het bedrag van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het belastbaar bedrag Vlaamse forfaitaire vermindering de kolom bestaat nog, ook al bestaat de maatregel niet meer Regionale directie het betreft het nummer van de directie van ontvangsten waar de politiezone van afhangtVermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek amp ontwikkeling Author Guest 10 downloads 50 Views 436KB Size Report DOWNLOAD PDF Recommend Documents Wetswijziging op komst voor vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek De gedeeltelijke vrijstelling van …Wijziging schalen bedrijfsvoorheffing Vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten Contactpersonen strafrechterlijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingenOnderworpen bedrijfsvoorheffing Uurrooster werknemer Het bepalen van glob gebeurt op dezelfde manier als bij de berekening van de geharmoniseerde vermindering 2004 In afwijking hierop is voor de sector der beschutte werkplaatsen vanaf 1 juli 2004 een minimum van 33 vereist V r deze datum volstond een tewerkstelling van 222 De verhoogde bedrijfsvoorheffing op extra legale vergoedingen tijdelijke werkloosheid 3 De extra verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een werkbonus Dit barema houdt eveneens rekening met de impact van bepaalde maatregelen genomen in hetBedrijfsvoorheffing Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten in te vullen door gehuwde belastingplichtigen met gezinslasten die beiden beroepsinkomsten verkrijgen Vak voor de echtgenoot die afziet van de verminderingenMeer over Leyton Leyton heeft expertise op het gebied van innovatiefinanciering Die expertise bieden we aan als een end to end service in de vorm van aanvragen voor vermindering van bedrijfsvoorheffing voor R amp D Wij begeleiden onze klanten tijdens de volledige procedure en bieden een complete ondersteuning vanaf de eerste screening tot en met de uiteindelijke …번역 API MyMemory 정보 로그인correctie looncode 9399 vermindering bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek Toerisme Vlaanderen Agentschap Internationaal Ondernemen FIT de loonkosten van personeelsleden die actief zijn in het buitenland buitenlandkantoren ministeries van de Vlaamse Gemeenschap aanrekening bovenwettelijke verzekeringenBedrijfsvoorheffing – Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten in te vullen door gehuwde samenwonende belastingplichtigen met gezinslasten die beiden beroepsinkomsten verkrijgen Vak voor de echtgenoot samenwonende partner die afziet van de verminderingen Ik ondergetekende naam, voornaam, adres NN of geboortedatumCompenserende bedragen ter vermindering van de loonkost Toelage Fonds Sociale Maribel Toelage DAC Toelage Gesco Ingehouden bedrijfsvoorheffing Dubieuze debiteuren Ingehouden roerende voorheffing Te ontvangen creditnota s Te betalen RSZ Te ontvangen subsidies Voorziening vakantiegeld• Bedrijfsvoorheffing Tijdelijke werkloosheid en BV 15 tarief opnieuw verlengd • Bedrijfsvoorheffing Bijzondere regeling studentenarbeid voor eerste kwartaal 2022 • Bedrijfsvoorheffing Vermindering BV overwerk ook aanpassing voor niet inwoners • Financieel recht Nieuwe regeling crowdfunding en financieringsvehikels 14Overzicht COVID 19 steunmaatregelen We geven je een overzicht van de nog geldende steunmaatregelen verbonden aan de COVID 19 pandemie Maatregelen voor werknemers en werkzoekenden Maatregelen voor werkgevers Maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen Fiscale maatregelen Maatregelen specifiek voor Brussel Lokale maatregelen
5 | 135 | 103 | 167 | 73